Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อันมีผู้ลงนามร่วมกันได้แก่ นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นายสมปอง พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ นายเกษม สายสำราญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.3935811193138171/3935691453150145/157896071 3935691456483478 2052307315580736321 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net