Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2563 ประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด สพป.พะเยา
เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา
07.30-08.00 น. และรับชมรายการ“พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”
และได้ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ เพื่อรับฟังการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา จากผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ เวลา 08.00 - 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยา เขต 2

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล(ภายใต้เขตสุจริต)

วันที่ 2 ตุลาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สพป.พะเยา เขต 2 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล(ภายใต้เขตสุจริต) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดย นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรหลักในการศึกษาดูงานครั้งนี้

คณะติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

วันที่ 2 กันยายน 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย คณะบุคลากร สพป.พะเยา เขต 2 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) ร่วมต้อนรับ คณะติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
(โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
ดร.สุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) อ.ภูซาง จ.พะเยา

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

วันที่ 29 กันยายน 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ณ ห้องประชุมบริษัทไลฟ์กรุ๊ป จำกัด
สาขาอำเภอจุน จังหวัดพะเยา ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.3488782024507759/3488779347841360/120260433 3488779351174693 2601093548139204864 o

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่การเงินการพัสดุโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำหน้าที่การเงินการพัสดุโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมภูนาง สพป.พะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net promosyon kalem porno film izle