Get Adobe Flash player
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
webnetwork

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม1

สถิติเว็บไซต์

5513052
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1686
3080
17538
20535
64694
74752
5513052

คาดว่าวันนี้
3312

4.18%
20.99%
2.65%
1.51%
0.05%
70.62%
Online (15 minutes ago):36
36 guests
no members

Your IP:172.70.34.160

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการจัดส...

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ในการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินกา...

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกา...

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ : การประ...

ประชุมชี้แจงการจัดสอบ : การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการ...

เผยแพร่ผลงาน ศน.สกาวรัตน์ ไกรม...

เผยแพร่ผลงาน ศน.สกาวรัตน์  ไกรมาก

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ...

การประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข...

การประชุมชี้แจงการจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 17 มีนาคม 2564นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจั...

การประชุมทางไกล การประชุมชี้แจ...

การประชุมทางไกล การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล กา...

การประชุมชี้แจงการประเมินความส...

การประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการ...

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกา...

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 12 มีนาคม 2564 พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของสถานศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ...

สารสนเทศเพื่อการศึกษา

 it001 it002  it003 
  it004 it005  it006 
 it010 it011  coordinates 
 training   it013 it014 

  

 

  

 

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

webstandard640


การดําเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อมุ่งเน้นสู่การบรรลุเป้าหมายสําคัญของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Milestones) กล่าวคือ ได้กําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีเว็บไซต์ เพื่อให้บริการตามภารกิจและนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน รวมทั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชน ตามหลักการที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ทั่วถึง เท่าเทียม และธรรมาภิบาล” นั้น เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับความสามารถของการให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ของหน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู่ระดับความสามารถในเรื่องการบูรณาการ และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการ และหน่วยงานธุรกิจ ภาครัฐ ให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) ที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
 
จากการสํารวจเพื่อจัดอันดับการพัฒนา e-Government กลุ่มประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations e-Government Readiness)  ในรายงาน United Nations E-Government Survey  2012 พบว่า ประเทศไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 92 จากจํานวนประเทศสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ ซึ่งปี ค.ศ. 2010 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 76 และปี ค.ศ. 2008 ไทยจัดอยู่ในลําดับที่ 64 นั่นย่อมแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถที่จะยืนอยู่บนเวทีโลกได้ อย่างภาคภูมิ และเพื่อให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยก้าวไปสู้การเชื่อมโยงหน่วยงาน ภาครัฐ (Connected Government) โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Participation)
 
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จึงได้พัฒนา “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)” เพื่อเป็นมาตรฐานให้หน่วยงานภาครัฐได้นําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้ บริการผ่านเว็บไซต์ของภาครัฐ อันจะช่วยยกระดับการพัฒนา e-Government  ให้ก้าวหน้าสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป โดยเนื้อหาเอกสารเล่มนี้ กล่าวถึงองค์ประกอบของเนื้อหาเว็บไซต์ (Contents) คุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) รวมถึงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ซึ่งได้รวบรวมและประมวลจาก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกําหนดองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ในการจัดอันดับการพัฒนา e-Government ของกลุ่มประเทศสมาชิก ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับนานาชาติ(International Best Practice)

*สามารถ Download มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐตาม Link ด้านล่าง

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

๒๐๑๓
ICT และ EGA ยกระดับไอทีภาครัฐต่อเนื่อง จัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ดัน 7 กระทรวงหลักขึ้นแท่นรับประเมินยูเอ็น พร้อมลงมือสร้างเว็บรวมข้อมูลรัฐ และศูนย์แอพฯภาครัฐ หวังยกชุดพัฒนาทั้งระบบ

EGA จัดสัมมนา “Towards SMART Government : Thailand e-Government Readiness Framework” ยกระดับสู่การเป็น SMART Government

๒๐๑๒
บรรยายพิเศษการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดการสัมมนา “ยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านเว็บไซต์”

สรอ. ร่วมกับ The Waseda Institute of e-Governmentลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรมสำหรับประเทศไทย”

สรอ. จัดอบรม “การพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ”

สัมมนาระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ครั้งที่ ๒

การสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) เรื่อง “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” ครั้งที่ ๑

 

ไฟล์แนบ

 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

 


ที่มา... สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) http://www.ega.or.th/Content.aspx?m_id=96

 

เลขาธิการ กพฐ.

เลขา

นายอัมพร  พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

ผอ สชาต
นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล
  ผอ.สพป.พะเยา เขต 2  

 

บทความ/สาระน่ารู้

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

moe

obec

B7

database

UPRIGHT

it

science 1

e-BookTop 10 FREE

สอนภาษาไทย ตามแนวคิด BBL (4666)
MikroTik Manual (4522)
สอนคณิตศาสตร์ตามแนว BBL (4293)
แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (4254)
โรงเรียนอนุบาล ตามแนวคิด BBL (3947)
ท่องโลกสมอง (3920)
ความลับสมองลูก (3911)
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ระบบ e-Learning (3907)
ติ๊กต่อก e-Book (3876)
ครูเก่งเด็กฉลาด (3763)
Powered by OrdaSoft!

Youtube Gallery

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


0 sec.
Views: 0


ข่าวการศึกษา ครูบ้านนอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net