Get Adobe Flash player

เผยแพร่ผลงาน

การนิเทศโดยใช้แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยแนวทางพัฒนาคุณธรรม

ชื่อเรื่อง การนิเทศโดยใช้แนวทางการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยแนวทางพัฒนาคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

ผู้ศึกษา นางช่อเพชร วงศ์ชัย ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net