Get Adobe Flash player
webnetwork

คู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 b10
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง  เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นางสาวจิตติมา  คำลือ  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นายวิทยา  สมบุตร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.  นายพีรณัฐ  ไชยจำเริญ
 อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.  นางสาวรัชนี  อินต๊ะนัย  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5.  นางพิมพิลัย  หลวงหล้า  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 b5
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นางสาววรนันท์  รวมสุข  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นางสาวทิพยรัตน์  ใจแจ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.  นางคนึงหา  วงษ์มี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.  นางสาวมณีรัตน์  หงษ์บุญมา  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5.  นายพสิษฐ์  ธนัชพรนิวัฒน์  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 b3
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นายอุเทน  มะโนชัย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นางกนกวรรณ  ธิวัย  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.  นางกอบแก้ว  พรมมินทร์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.  นายพชร  บุญเรือง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5.  นางฐิรนันท์ สมบุตร  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 6.  นางสาวมธุรส ธิวัย  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 7.  นางสุรีย์ แจ้งสว่าง  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 8.  นางสาวศนันธฉัตร คำลือ  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 b7
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นางเกตุสุดา  โพธิืแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นางสาวกฤตยาภรณ์  กาติ๊บ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.  นางบุษราคัม  ศรีจันทร์  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.  นางสมัย  สุปันตา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5.  นางอมรรัตน์  แสงศรีจันทร์  พนักงานธุรการ ระดับ ส 4  ดาวน์โหลดเอกสาร
 6.  นางวิชัย  เทพกอม  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 7.  นางสาววิไลวรรณ  เวียงลอ  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 b9
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นางกชพร  คำวงษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นางกรณิการ์  คำแจ้  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.  นางสาวธนัญญา  คำประเสริฐ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.  นางสาวทัศนา โพธิ์แก้ว  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5.  นางสาววณัฐดา ฟูแสง  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจาสานักงานเขตพื้นที่  ดาวน์โหลดเอกสาร
 6.  นายภาณุพงศ์ วิบูลย์บวรชัย  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 b2
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นายบุญสิน  สุปันตา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นายกัณวรรษ์  ประจันทร์  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
     
     

 

 b8
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นางพิสุทธา  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  เบญญาภา  เงินเย็น  อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร
     
     

 

 b1
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  จ.ส.ท.สุพจน์  ชัยชนะ  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นางขวัญดาว ไชยมงคล   นิติกร  ดาวน์โหลดเอกสาร
     
     

 

 b4
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นางนีรชา  สมฤทธิ์  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
     
     
     

 

 b6
 

 

 ชื่อ - นามสกุล  ตำแหน่ง เอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1.  นายสุจินต์  สุคันธนปัญญา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ดาวน์โหลดเอกสาร
 2.  นางสุทธิรดา  เจริญพิทยา  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 3.  นางนงคราญ  ไชยวงศ์  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 4.  นายสุรพงษ์  ปัญญาอุดมกุล  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 5.  นางสกาวรัตน์  ไกรมาก  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 6.  นางปฤษณา  ดำรงค์ชีพ  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 7.  นางสาวเฟย  ฤดีใจ  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 8.  นางช่อเพชร  วงศ์ชัย  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 9.  นางปิ่นนรา  บัวอิ่น  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 10.  นายประสงค์  โพธิ์แก้ว  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 11.  นายสุรวัฒน์  เมืองมูล  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 12.  นางสาววารีรัตน์  สติราษฎร์  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
 13.  นางนิศากร  สมฤทธิ์  ศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดเอกสาร
     
 14.  นายณัฐวุติ  อุดหล้า
 อัตราจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

http://www.escortbayanlariz.net