obec logo

ระบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ

Monitoring Action Plan Project

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

จำนวนโครงการทั้งหมด

33   โครงการ

เพิ่มเติม

จำนวนกิจกรรมทั้งหมด

67  กิจกรรม

เพิ่มเติม

งบประมาณทั้งหมด

1,121,655.00  บาท

เพิ่มเติม

ข้อมูลรายละเอียดโครงการ

ปี กลยุทธ์ โครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ความก้าวหน้า
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน Phonics สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา กันยายน 2563 - ตุลาคม 2563 นางนิศากร สมฤทธิ์ 13,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) สพป.พะเยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2564 ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา 150,000
2564 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ตามนโยบายสำนักงาน ร่มรื่น สะอาด น่ามอง ตุลาคม 2563 -กันยายน 2564 นางสาวจิตติมา คำลือ 13,430
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติและการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564 นางปิ่นนรา ชื่นวงค์ 3,600
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเขียนรายงานการวิจัย สำหรับผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 กุมภาพันธ์ -กันยายน 2564 นางพิสุทธา ชัยชนะ 22,700
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับอำเภอเชียงคำ ประจำปีการศึกษา 2563 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 นางกชพร คำวงษา 10,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม พฤษภาคม - กันยายน 2564 นางสาวจิตติมา คำลือ 10,710
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาห้องสมุด “เรียนรู้ อ่าน คิด ชีวิตพัฒนา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมษายน - กันยายน 2564 นายสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล 55,750
2564 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริม พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมภูมิคุ้มกัน ประจำปีงบประมาณ2564 พฤษภาคม- มิถุนายน 64 นางสาวปัทมาพร กันทวี 15,000
2564 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีนาคม 2564 – กันยายน 2564 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล 90,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ตุลาคม 63-กันยายน 64 นางนงคราญ ไชยวงศ์ 51,000
2564 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการรับนักเรียนและการสร้างโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 1 ตุลาคม 63-30 กันยายน 64 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง 10,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2563 1 ตุลาคม 63 - 30 กันยายน 64 นางนิศากร สมฤทธิ์ 47,205
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 ตุลาคม 63-กันยายน 64 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ 13,560
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 นางสาวธนัญญา คำประเสริฐ 52,400
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนพะเยา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร สิงหาคม-กันยายน 2564 นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ 20,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตุลาคม 63 – 30 กันยายน 64 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล 61,300
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนายุวทูตความดี ตามวิถีพอเพียง สู่การเป็นพลเมืองโลก กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล 15,700
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรทัย ชินหาร 5,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มกราคม - ตุลาคม 2564 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก 15,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 64 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง 20,000
2564 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ตุลาคม 63-ธันวาคม 63 นางสาวพนิดา บุญยศยิ่ง 5,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ) มิถุนายน 2564 – กันยายน 2564 นางช่อเพชร ชัยวงศ์ 15,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning มิถุนายน - กันยายน 2564 นางช่อเพชร วงศ์ชัย 24,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน 13 พฤษภาคม - 30 กันยายน นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร 5,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เมษายน - กันยายน 2564 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก 8,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564 นางปิ่นนรา ชื่นวงค์ 64,500
2564 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา เมษายน - มิถุนายน 2564 นางอรทัย ชินหาร 19,000
2564 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) มิถุนายน - กรกฏาคม 64 นางขวัญดาว ไชยมงคล 80,000
2564 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ ประชุมสัมมนา ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(โรงเรียนพื้นที่สุูงในถิ่นทุกรกันดาร) สิงหาคม-กันยายน 2564 นางอรทัย ชินหาร 16,000
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 64 นางปิ่นนรา ชื่นวงค์ 10,800
2564 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มิถุนายน - กันยายน 2564 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก 8,000
2564 ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อความมั่นคง พัฒนากิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2564 มีนาคม 2564 – กันยายน 2564 นางกรณิการ์ คำแจ้ 171,000