หมวดหมู่ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
หัวข้อ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านอ่านออก เขียนได้
โดย : admin
อ่าน : 7759
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านอ่านออก เขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น (ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน)
๑ จุดเน้นในการพัฒนา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ พัฒนาการอ่านได้ เขียนได้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ พัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
๒ กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น (โครงการ/กิจกรรม)
จากจุดที่ต้องการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา จึงได้กำหนดมาตรการการแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนโดยกำหนดเป็น มาตรการการแก้ปัญหาการอ่านการเขียน และโครงการเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมดำเนินการตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมประสบการณ์และการวัดผลประเมินผล