ชื่อ - นามสกุล :นายอวยชัย รัตนแพทย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน้าที่หลัก :ควบคุม กำกับดูแล
ที่อยู่ :94 หมู่ 10 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน 56160
Telephone :0819514531
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานวัดและประเมินผล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเลขานุการ
หน้าที่ในกลุ่ม :