รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

1

2

3

4

 

สามารถดาว์นโหลดไฟล์ ได้ที่นี่  รายงานผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2560