Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการประจำปี 2561

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ปกแผนปฏบตการ ป 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ฉบับนี้ขึ้น  เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด  ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาโดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายการให้บริการ  จุดเน้น  มาตรการ  ตัวชี้วัด  กลยุทธ์  แผนงาน  ผลผลิต  โครงการ  กิจกรรมและงบประมาณ  โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐบาล  เพื่อให้เกิด  ผลผลิต ผลลัพธ์ บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นสำคัญที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกกลุ่มงานจะระดมสรรพกำลังร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

*สามารถ Download แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ตาม Link ด้านล่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]