Get Adobe Flash player

กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2

กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2

 ที่ ชื่อโรงเรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 1  โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม  
 2  โรงเรียนบ้านฝายกวาง  นายฉลาด  เสนาธรรม
 3  โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม  นายมนัด  คำถิน
 4  โรงเรียนบ้านแวนโค้ง  นายวินัย  พงษ์ช้าง
 5  โรงเรียนบ้านน้ำมิน  นายสมพิศ  กาติ๊บ
 6  โรงเรียนบ้านแฮะ  นายสมบัติ ราษี
 7  โรงเรียนบ้านสบทุ "คีรีราษฏร์สงเคราะห์"  นายปรีชา  โสภาเคน
 8  โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด  นายนพดล  ธุระ
 9  โรงเรียนบ้านผาฮาว  นายธนวัฒน์  ปริญญา
 10  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง  นายมานัด สร้อยสวิง
 11  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ  นายเอนก  ยารังษี
 12  โรงเรียนบ้านแวน  นายจุน  บัติปัน
 13  โรงเรียนบ้านผาลาด  นายณัฐ  คำมูล
 14  โรงเรียนชัยชมภู  
 15  โรงเรียนบ้านสันปูเลย  นายวิญญูฤทธิ์  กาติ๊บ
 16  โรงเรียนบ้านปางมดแดง  นายมณเทียร  ประเสริฐสังข์
 17  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  นายสัญญา  โยธาวุธ
 18  โรงเรียนบ้านจำบอน  นายรุจวิภู  จักรแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort http://www.escortbayanlariz.net seks hikayesi https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ escort ankara