Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เข้าร่วมการประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19
พร้อมด้วย ตัวแทน ผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด สพป.พะเยา เขต 2
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ kidbrigth board

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ
การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อ kidbrigth board
ผ่านระบบ google hangout meet
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 18  พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.พะเยา เขต 2 
ณ ห้องประชุมภูลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 4 คน
โดยมอบหมาย นายมรกต อนุเคราะห์ รองผอ. สพป. พะเยา เขต 2
เป็นผู้บริหารพี่เลี้ยง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง
ณ ห้องประชุมเวียงลอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

การประชุมเตรียมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันที่ 18  พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
เป็นประธานการประชุมเตรียมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ณ ห้องประชุมภูนาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]

 

 

 

 

bahçeşehir escort beylikdüzü escort http://www.escortbayanlariz.net seks hikayesi https://www.newsofcd.com/melbet-mirror/ escort ankara