Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายมรกต อนุเคราะห์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต 2 ได้รับมอบหมายจาก
ท่านสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 เป็นประธานการประชุม
การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต2

ภาพข่าวhttps://www.facebook.com/phayao2/photos/pcb.2955973224455311/2955967704455863/?type=3&theater89549261 2955967707789196 3262373728301875200 o

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]