Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนราชานุเคราะห์ ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนราชานุเคราะห์ อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้รับการเตรียมเยี่ยมจากสำนักงานตรวจบัญชีสหรกรณ์ที่ 7
จังหวัดเชียงใหม่ เข้าติดตามการทำบันทึกการรับ - จ่ายบัญชีในครัวเรือนแทนผู้ปกครอง ของโรงเรียนในเขตบริการโครงการหลวง ตามโครงการ
"ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมทั้งรับมอบรางวัลสำหรับผู้ที่จัดทำบัญชีดีเด่นและต่อเนื่อง


racha

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9867-9 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :นายบุญสิน  สุปันตา,นายกัญวรรษ์  ประจันทร์   Graphic Design : นางสาวมณีรัตน์ หงษ์บุญมา
:: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร :: 
e-Mail :[email protected]