Get Adobe Flash player
webnetwork

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

นางสาวชฎาธาร มงคลกิจอนันต์

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นางสาวชฎาธาร มงคลกจอนนต

 

นางสาวชฎาธาร มงคลกิจอนันต์

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3”
 
 

ผอ.ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

 

ผอ ทองพรรณ 

 

1.รายงานการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาอ้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยใช้ NA-OM MODEL การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.แนวทางการพัฒนาการใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)