Get Adobe Flash player
webnetwork

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

sky2.png

รายชื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต  2

ตามประกาศ ก.ค.ศ.  ลงวันที่   17 เมษายน 2558

ผู้แทน ก.ค.ศ. นายเฉลิม แสนวงศ์ อนุกรรมการ
ผู้แทนคุรุสภา นายอภิชัย ศรีเพชร อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา นายเศรษฐพร ปริญญา อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย นายอดุลย์ พรหมประสิทธิ์ อนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการคลัง นายณัฐพล ศรีจันทร์ อนุกรรมการ
ผู้แทนข้าราชการครู นายจักรกริช ปัญจจอม อนุกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา นายประสงค์ สุจันทร์ อนุกรรมการ
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น นายปิยนาถ ชาวน่าน อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อนุกรรมการและเลขานุการ

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]