Get Adobe Flash player
webnetwork

บทความ/สาระน่ารู้

บทบาทขององค์คณะบุคคลและความเชื่อมต่อสู่การปฏิบัติ

9Nov 2

 

บทบาทหน้าที่ขององค์คณะบุคคล

**********************************************************************************************************************************

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

1. กำกับ ดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

2.  ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา

3. ประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา

5. ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

6. ดำเนินการให้เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงอายุย่างเข้าปีที่สิบหกได้เข้าเรียนในสถานศึกษา

7. จัดการศึกษาเป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพลภาพ หรือเด็ก ซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับด้วย  รูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจำเป็น เพื่อประกันโอกาส และความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาคบังคับ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ข้างต้น

9. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากอำนาจหน้าที่

 

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

1. พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

3. ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

4. พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

6. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

7. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

8. จัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ.

9. พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา

10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

2. กำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

3. พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผนที่กำหนด

5. รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดำเนินการตามแผน และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

6. ส่งเสริมให้มีการประสานการดำเนินการกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

คณะกรรมการคุรุสภา

1. บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา

2. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

3. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กรณีวินิจฉัยว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ)

4. เร่งรัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

6. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

7. กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา

9. พิจารณาหรือดำเนินการในเรื่องอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

 

แนวทางการประสานงานขององค์คณะบุคคล

แนวทางการประสานงานขององค์คณะบุคคล ในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา    อนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่) และคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการคุรุสภา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556  และต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย โดยมีองค์คณะบุคคล 4 องค์คณะ ที่ทำหน้าที่ กำกับ ดูแล พิจารณา อนุมัติ เห็นชอบ ติดตาม ประเมิน นิเทศ ประสานงาน  ส่งเสริม สนับสนุน หรือเสนอแนะให้การปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และสถานศึกษา ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  และบรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าที่ แต่ทั้งนี้องค์คณะบุคคลทั้ง 4 องค์คณะ  ดังกล่าว ต่างก็มีบทบาท หน้าที่ แตกต่างกันไปตามที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ บทบัญญัติไว้ ถึงอย่างไรก็ตาม เป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน กล่าวคือ ทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม เป็นคนดี  และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

            ฉะนั้น การปฏิบัติงานตามบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 4 องค์คณะ โดยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่จะต้องนำมติหรือผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 4 องค์คณะ ไปดำเนินการสู่การปฏิบัติ  เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ครู นักเรียน และโรงเรียน หรือคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่  จึงจำเป็นที่คณะกรรมการทั้ง 4 องค์คณะนี้ จะต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง และประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 องค์คณะ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานกลางที่คอยประสานเชื่อมโยง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานการประสานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ที่เป็นตัวอย่างที่จะนำเสนอให้เห็น เช่น

            1. การประสานวาระการประชุม  ซึ่งเรื่องนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า สาระการประชุมของคณะกรรมการแต่ละองค์คณะนั้น วาระใดควรที่จะให้คณะกรรมการองค์คณะใด ที่ควรจะรับทราบ พิจารณา หรือเสนอแนะได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณา ตัดสิน อนุญาต อนุมัติในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่รับผิดชอบอยู่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง เช่น การยุบเลิกโรงเรียน กับการย้ายครู หรือการจัดสรรงบประมาณ กับข้อมูลผลการศึกษาของโรงเรียน (O-NET,  N. T.)  

            2. การประสานข้อมูลสารสนเทศ  เช่นเดียวกันกับประเด็นแรก  ข้อมูลสารสนเทศ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 4 องค์คณะ ถ้าเป็นไปได้  ควรที่จะให้คณะกรรมการทั้ง 4 คณะรับทราบด้วย เพื่อกรรมการจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ หรือเสนอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3. การประสานตัวบุคคล  ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือของคณะกรรมการทั้ง 4 องค์คณะ จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเรื่องต่าง ๆ  เพื่อทำหน้าที่ แก้ปัญหา หรือดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เพื่อให้การทำงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ก็ควรที่จะแต่งตั้งตัวแทนจากกรรมการจากองค์คณะบุคคลทั้ง 4 คณะ ด้วย ทั้งนี้ เพื่อจะได้ระดมความคิดเห็น/ตัดสิน/หรือชี้แนะแนวทางต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เกิดปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์คณะใดคณะหนึ่งในภายหลัง 

            4. การประสานแผนหรือนโยบาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของหน่วยงานปฏิบัติตามมติหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทั้ง 4 องค์คณะ ภายใต้แผนงานต่าง ๆ เช่น พัฒนากลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนนิเทศการศึกษา แผนอัตรากำลัง  แผนพัฒนาบุคคล ฯลฯ  ซึ่งแผนเหล่านี้จะเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ทั้ง 4 องค์คณะ ฉะนั้น ก็ควรจะนำแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการทั้งหมดได้รับทราบ  หรือเห็นชอบ  หรือเสนอแนะ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งของเขตพื้นที่การศึกษา และของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา และ คณะกรรมการคุรุสภา

มีประสิทธิภาพและไปสู่จุดหมายสุดท้ายในทางเดียวกัน คือ  คุณภาพการศึกษา

            5. การประสานความคิด  โดยการจัดให้มีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อกัน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา  คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ คณะกรรมการคุรุสภา  อาจจะจัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือปีละ1 ครั้ง  เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง ๆ จากการรับทราบมาปรับปรุงพัฒนา ในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของคณะกรรมการทั้ง 4 คณะ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here