Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวสารจาก Administrator

โปรแกรมช่วยเหลือนักเรียน


การดำเนินงานตามระบบช่วยเหลือนักเรียน มีแนวทางการดำเนินงานตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น ดังนี้

ขั้นที่ 1 การรู้จักนักเรียนรายบุคล        - สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียนสะสม

ขั้นที่ 2 การคัดกรองนักเรียน        - สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมพัฒนา       - สรุปผลการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ       - ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจและความสามารถ       - ตารางการวางแผนการจัดการกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา

ขั้นที่ 4 การป้องกันและการแก้ไขปัญหา       - สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 5 การส่งต่อภายในและภายนอก       - สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก


คลิกที่นี้ครับ

>>>>> โปรแกรมช่วยเหลือนักเรียน <<<<<


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here