Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545    รายละเอียด

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 รายละเอียด
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รายละเอียด

4. พรบ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยพ.ศ. 2562 รายละเอียด
5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 รายละเอียด
6. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 รายละเอียด
7. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รายละเอียด 
8. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 รายละเอียด
9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รายละเอียด
10. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 รายละเอียด
11. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 รายละเอียด
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในเขตพื้นที่ พ.ศ. 2560 รายละเอียด

13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการในเขตพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รายละเอียด
14. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 รายละเอียด
15. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 รายละเอียด

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]