Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

 

       นายทินกร อินทะราม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเขา เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 57 รูป พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำจุน 

 

 

พธบาเพญกศลและกจกรรมราลกเนองในวนคลายวนสวรรคต ร.5

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]