Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

1142016 18 
 
 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 
 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ]
 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word 
 ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 
 
 


Click here
Click here

crayfishstudios.com
Click here