Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย   
 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 
 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ]
 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word 
 ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 
 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]