Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.พะเยา 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ปี พ.ศ. 2562 และตรวจสอบคุณสมบัติ ครั้งที่ 1/2562ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

 

ประชมยาย

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพครูสู่วัยเกษียณเครือข่ายสร้างสรรค์สังคมสู่วัยสุขภาพดี

วันที่ 24 กันยายน 2561
นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพครูสู่วัยเกษียณเครือข่ายสร้างสรรค์สังคมสู่วัยสุขภาพดี ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

 

42448872 2026796220706354 2023828880963403776 n

พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.5

วันที่ 23 ตุลาคม 2561

 

       นายทินกร อินทะราม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพะเขา เขต 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จํานวน 57 รูป พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำจุน 

 

 

พธบาเพญกศลและกจกรรมราลกเนองในวนคลายวนสวรรคต ร.5

ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.
       นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นางกชกร คำวงษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนของกองกำกับการตำรวจแห่งชาติตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ณ ห้องประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ในการนี้ นายทินกร อินทะนาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(MOU) ระหว่าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2MOU 2

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]