Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2560

คู่มือครูพระราชทาน ป.1 - ม.6  ภาคเรียนที่ 2/2560 

>>> Download<<< 

หมายเหตุ : คู่มือครูฯ ฉบับนี้ มีแผนละเอียดเฉพาะหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ มีจะเป็นแผนฯ แบบไม่ละเอียด (โดยท่านสามารถดูข้อมูลสำหรับการเตรียมการสอนจาก กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง)

**ไฟล์อยู่ใน Google Drive ผู้ที่มีลิงค์สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเข้าระบบหรือมีบัญชี กูเกิล

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

1142016 18 
 
 หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์ 
 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
 ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
 หนังสือภายนอก [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง ]
 หนังสือภายใน [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 หนังสือประทับตรา [template สำหรับ MS Word  ] [template สำหรับ Open Office Writer  ] [ตัวอย่าง  ]
 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word 
 ดาวน์โหลด 13 ฟอนต์แห่งชาติ จาก www.sipa.or.th 
 
 

เชิญร่วมโครงการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา

เชิญร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ” และ "หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่ชีวิตราชการ ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 
ด้วยความเคารพ
ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
099-2712496
054-237367
 
 
 
 

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ 2 วิธีการ ได้แก่ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ห

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญครู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมได้ 2 วิธีการ ได้แก่ สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือสมัครโดยการส่งใบสมัคร

รายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติม คลิก

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนกุมภาพันธ์ 2560
  

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนมีนาคม 2560
  

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนเมษายน 2560
  

สมัครเข้ารับการอบรม เดือนพฤษภาคม 2560
  

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]