Get Adobe Flash player
webnetwork

ข่าวการเงิน

แจ้งการโอนเงิน วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

transfer
บัญชีรายละเอียดการโอนเงิน วันที่  20  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2558 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2   (534 - 6 - 00700 - 8)  งบปกติ 
ฎีกา หน่วยงาน  จำนวนเงิน  ภาษี  คงเหลือ  รายการ ผู้รับเงิน  จำนวนเงินโอน  เลขที่บัญชี
1159        6,275.00        6,275.00 เงินยืมราชการ นางกรณิการ์ คำแจ้        6,275.00 523-1-31196-0
1166          300.00          300.00 ค่าจ้างเหมาบริการ นายอุเทน  มะโนชัย          300.00 512-1-28803-4
1170      13,600.00      13,600.00 เงินยืมราชการ นายอวยชัย  รัตนแพทย์      13,600.00 523-1-29923-5
1171        4,312.00        4,312.00 เงินยืมราชการ น.ส.จรัสวัน อนุศักดิกุล        4,312.00 512-1-81552-2
1172      24,240.00      24,240.00 เงินยืมราชการ นางนีรชา  สมฤทธิ์      24,240.00 534-1-00606-2
1173      60,000.00      60,000.00 เงินยืมราชการ นายอุเทน  มะโนชัย      60,000.00 512-1-28803-4
1174      59,825.00      59,825.00 เงินยืมราชการ น.ส.วราภรณ์  วงศ์ใหญ่      59,825.00 534-1-01458-8
       18,800.00      18,800.00 เงินยืมราชการทดรองราชการ นายประสงค์  โพธิ์แก้ว      18,800.00 534-0-16431-4
         6,134.00        6,134.00 เงินยืมราชการทดรองราชการ น.ส.พรพรรณ  วันตุ้ย        6,134.00 512-0-64500-3
         5,970.00        5,970.00 เงินยืมราชการทดรองราชการ นายอภินันท์  บุญรอด
       5,970.00
534-0-38684-8
รวมเงินทั้งสิ้น  199,456.00   -    199,456.00        199,456.00  

แจ้งหลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

p29437991134

oomsin

ประชาสัมพันธ์ขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์สินเชื่อโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.(เพิ่มเติม) ตามข้อตกลงระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กับธนาคารออมสิน

แจ้งการโอนเงิน วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

monney

บัญชีรายละเอียดการโอนเงิน วันที่  6  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2558  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

(534 - 6 - 00700 - 8)  งบปกติ 

ฎีกา หน่วยงาน  จำนวนเงิน  ภาษี  คงเหลือ  รายการ ผู้รับเงิน  จำนวนเงินโอน  เลขที่บัญชี
1072           3,750.00          3,750.00 เงินยืมราชการ นางสกาวรัตน์ ไกรมาก        3,750.00 5231155853
1106         29,400.00        29,400.00 เงินยืมราชการ นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา      29,400.00 5121809859
1107       227,300.00      227,300.00 เงินยืมราชการ นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ     227,300.00 5231151513
            6,550.00          6,550.00 เงินยืมทดรองราชการ นายอภินันท์  บุญรอด        6,550.00 5340386848
รวมเงินทั้งสิ้น     267,000.00          -      267,000.00        267,000.00  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 โทรศัพท์ 0-5407-9869 0-5407-868  0-5407-9867 Hotline 0-5407-9866
e-Mail : [email protected][email protected]
Webmaster :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ :: ITEC Phayao2  e-Mail :[email protected] [email protected]