Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซด์

028225
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
35
171
421
27194
1734
4504
28225

Your IP: 54.166.33.25
Server Time: 2014-12-19 14:50:39

เตรียมการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา ปี 2558


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 นายอภินันท์   บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานประชุมเตรียมการดำเนินการ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเด็กนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งสำนักงานฯ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากจังหวัดพะเยา จำนวน 630,150 บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ในการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีศึกษานิเทศก์
และคณะกรรมการร่วมพิจารณากำหนดปฎิทินการปฎิบัติงาน

ประชุม conference การติดตามการเรียนการสอนผ่านทางไกล


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นัดประชุมผ่านระบบ VDO Conference ติดตามการดำเนินงานโครงการการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม และการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม โดยมีศึกษานิเทศก์และตัวแทนกลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมรับฟัง

ถวายสัตย์ปฎิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายอภินันท์   บุญรอด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานในการถวายสัตย์ปฎิญาณ
การเป็นข้าราชการการที่ดี โดยมีข้าราชการทุกกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เข้าร่วมพิธี

สัมมนาและรายงานผลงานของกลุ่มโรงเรียน


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 นายสมรักษ์  วงศ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนา
และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่าน ซึ่งแต่ละกลุ่มโรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่ม
มาเสนอผลการดำเนินงาน และอภิปรายผลเพื่อมาหาข้อสรุปในการปฎิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไป

พิจารณาแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายประถม   เขื้อหมอ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการ
ปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558

ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายประถม เชื้อหมอ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน วางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ
ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๕๔๔๒ ๑๑๕๑ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๖๙ ๐ ๕๔๔๒ ๑๐๗๖ ต่อ ๑๕ หรือ ๓๓
Web Master E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.