เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เลขาธิการ กพฐ.)

 

ประวัติ นายอภิชาติ จีระวุฒิ
วัน/เดือน/ปีเกิด 24 มิถุนายน 2498.)
ภูมิลำเนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.)

เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2519 เกษียณ 1 ตุลาคม 2558.)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ (ม.วม.)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี กศ.บ. สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
ปริญญาโท กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

การฝึกอบรม

- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 46 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม

ประวัติการรับราชการ

16 สิงหาคม 2519 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศ อ.บางไทร อบจ.อยุธยา
25 มีนาคม 2523 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนสินสังวาลอุทิศ อ.บางไทร อบจ.อยุธยา
1 ตุลาคม 2525 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.
9 กุมภาพันธ์ 2526 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 4 กองการบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.
1 ตุลาคม 2531 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 5 สำนักงาน ก.ค.
1 พฤศจิกายน 2532 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 5 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
24 กันยายน 2534 บุคลากร 6 กรมการศึกษานอกโรงเรียน
2 ตุลาคม 2536 อาจารย์ 2 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
11 ธันวาคม 2538 นักวิชาการศึกษา 7 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาการศึกษาฯ เขตการศึกษา 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2539 นักวิชาการศึกษา 7 หัวหน้าฝ่ายวางแผนและติดตามประเมินผล สำนักพัฒนาการศึกษาฯ เขตการศึกษา 6 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 พฤษภาคม 2541 ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบาย และแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 พฤษภาคม 2541 นักวิชาการศึกษา 8 ส่วนจัดรายการและออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
30 พฤศจิกายน 2541 ผู้อำนวยการส่วน (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8) ส่วนวิเคราะห์งบประมาณ สำนักนโยบาย และแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 ธันวาคม 2541 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 มิถุนายน 2545 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 กรกฎาคม 2546 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง (นักบริหาร 9) รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 กรกฎาคม 2549 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
8 เมษายน 2551 เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 เมษายน 2554 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 ตุลาคม 2554 รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตุลาคม 2556 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การดูงานที่สำคัญๆ

1. การบริหารและจัดการศึกษา ประเทศสิงคโปร์ ปี 2529
2. การบริหารงานบุคคล ประเทศมาเลเซีย ปี 2530
3. การบริหารภาครัฐ ประเทศออสเตรเลีย ปี 2547
4. กองทุนให้xxx้ยืมเพื่อการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย ปี 2548
5. การจัดการศึกษา กศน. และ CRISOP สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2551
6. เจรจาศูนย์การเรียนชุมชน ประเทศญี่ปุ่น ปี 2551
7. การจัดการศึกษาสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ประเทศเบลเยี่ยม ปี 2551
8. การจัดการศึกษานอกระบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปี 2552
9. การจัดการศึกษาทางไกล เครือรัฐออสเตรเลีย ปี 2552
10. การจัดการศึกษาทางไกล เครือรัฐออสเตรเลีย ปี 2552
11. การจัดการศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ ประเทศเยอรมัน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ปี 2552

ความไว้วางใจจากระบบราชการและสังคม

1) ผู้แทนกระทรวงในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)
2) ผู้แทนกระทรวงในคณะกรรมการกองทุนเงินให้xxx้ยืมเพื่อการศึกษา (2545 – ปัจจุบัน)
3) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.พ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวง
5) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7) เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาที่ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
9) เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
10) เป็นประธาน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

ที่มา เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam