หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ : แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา รวม 8 เล่ม
โดย : powerpin
อ่าน : 1790
จันทร์ ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ.2558 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

จุดมุ่งหมาย    ของเอกสารเล่มนี้จัดทำเพื่อให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ขยายแนวคิดในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
เนื้อหาสาระของเอกสารแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ ๑ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
             นำเสนอหลักการ แนวคิด ความสำคัญ ความเป็นมาของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตอนที่ ๒ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา        
             นำเสนอระบบ หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษารวมทั้งบทบาทหน้าที่และภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และๆวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ตอนที่ ๓ เรียนรู้จากกรณีศึกษา: รูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
            นำเสนอกรณีตัวอย่างในลักษณะรูปแบบและแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา