หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ : รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558)
โดย : powerpin
อ่าน : 1718
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ปี พ.ศ. 2554 - 2558
             สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) เมื่อปี พ.ศ.2554 – 2557  จำนวนทั้งสิ้น 136 โรงเรียน  โดยแบ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการประเมินจำนวน 115  แห่ง   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการประเมินจำนวน  135  แห่ง  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมดังนี้  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2557)
                      ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จำแนกตามการรับรอง พบว่า ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  115  แห่ง  มีผลการประเมินได้รับการรับรอง จำนวน  113  แห่ง (ร้อยละ 98.26)  ไม่ได้รับการรับรอง จำนวน 2 แห่ง (ร้อยละ 1.74)  ส่วนผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  135  แห่ง  มีผลการประเมินได้รับการรับรอง  จำนวน  104  แห่ง (ร้อยละ 77.04)  ไม่ได้รับการรับรอง  จำนวน 31 แห่ง (ร้อยละ 22.96)

                       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  จำแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า
                       ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  115  แห่ง  มีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  จำนวน  61  แห่ง (ร้อยละ 53.04)  รองลงมาคือ  ระดับดีมาก  จำนวน  54 แห่ง (ร้อยละ 46.96)  และไม่มีโรงเรียนใดมีผลการประเมินอยู่ในระดับ พอใช้ ต้องปรับปรุง  และ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

                       ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   จำนวน  135  แห่ง  มีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  จำนวน  117  แห่ง (ร้อยละ 86.67)  รองลงมาคือ  ระดับดีมาก จำนวน 13 แห่ง (ร้อยละ 9.63)  และอยู่ในระดับพอใช้ จำนวน  5 แห่ง (ร้อยละ 3.70)  ตามลำดับ