หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ : แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
โดย : admin
อ่าน : 1768
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพื่อให้การนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำคำอธิบายและระดับคุณภาพ พร้อมทั้งเกณฑ์การผ่านมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้สถานศึกษา ตลอดจนเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาต่อไป
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย แบ่งเป็น ๕ ด้าน มี ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ ตัวบ่งชี้ แต่ละมาตรฐานมีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมและให้น้ำหนักความสำคัญกับกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ ๘๐ ส่วนผลของการบริหารและการจัดการ คือ คุณภาพเด็กเป็นร้อยละ ๒๐ รายละเอียดของมาตรฐานและและน้ำหนักคะแนน มีดังนี้
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี ๔ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบ่งชี้ (น้ำหนัก ๒๐ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี ๔ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบ่งชี้ (น้ำหนัก ๖๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้  (น้ำหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มี ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบ่งชี้ (น้ำหนัก ๕ คะแนน)
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น