หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
หัวข้อ : คู่มือการดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สพป.พะเยา เขต 2
โดย : admin
อ่าน : 2589
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเชิงระบบ จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ
               1) การประเมินคุณภาพภายใน 
               2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
               3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           โดยสถานศึกษาทุกแห่งจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 11   มีนาคม พ.ศ. 2553  ที่กำหนดให้ สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และต้องมีการดำเนินงาน  8 ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่
               1) กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
               2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
               3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
               4) ดำเนินงานตามแผน  
               5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
               6) ประเมินคุณภาพภายใน
               7) จัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
               8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    
                         จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน