หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวข้อ : การดาวน์โหลดไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย : admin
อ่าน : 1936
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

เรื่อง     การดาวน์โหลดไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
          และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. หนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04005/ว148
                     ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2557                                              จำนวน  1  ฉบับ
                 2. คู่มือการดาวน์โหลดสื่อ off line โดยใช้โปรแกรม FileZilla             จำนวน  1  ชุด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลดสื่อ off line สำหรับสื่อคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผ่านช่องทาง FTP เพื่อนำไปติดตั้งให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยดาวน์โหลดได้ที่ ftp://182.93.221.182/App_Tablet ขนาดไฟล์ของชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 6.61 GB และขนาดของไฟล์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1.11 GB และขนาดไฟล์สำหรับติดตั้ง (apk) รวมคู่มือการติดตั้งจำนวน 34 MB
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ได้จัดทำคู่มือการดาวน์โหลดสื่อ off line โดยใช้โปรแกรม FileZilla ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่จะดาวน์โหลดสื่อเอง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และหากโรงเรียนในสังกัดใดไม่สามารถดาวน์โหลดสื่อดังกล่าวได้ สามารถนำอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลเช่น แฟลชไดรฟ์ (Flash Drive) หรือ ฮาร์ดไดรฟ์-ภายนอก (External HDD) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 GB โดยเข้ามารับบริการสื่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป