หมวดหมู่ : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หัวข้อ : แจ้งโรงเรียนในสังกัด เปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
โดย : admin
อ่าน : 1567
อาทิตย์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
พิมพ์ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจ้งโรงเรียนในสังกัด เปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ได้ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายต่างๆ ไว้แล้ว     และการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพต้องทำการทดสอบสัญญาณ และปรับตั้งค่าต่างๆ จากส่วนกลาง นั้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงแจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อให้ส่วนกลางดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายต่อไป