ชื่อ - นามสกุล :จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ที่อยู่ :159 หมู่ 1 บ้านห้วยข้าวก่ำใต้ ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
Telephone :0966987451
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานเลขานุการ
หน้าที่ในกลุ่ม :