[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อ.จุน จ.พะเยา ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไชต์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พะเยา เขต 2 ด้วยความยินดี ::
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 27 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
แปลภาษาจาก google
ป้อนข้อความ :

หมวดหมู่ blog
เว็บไซต์ศึกษานิเทศก์
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ค้นหาจาก google
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
surpun
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
ให้ทุกโรงเรียนเข้าไปตรวจข้อมูล นักเรียน โอเน็ต 57 ก่อน 31 สค. 57surpun
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ข้อสอบ O-NET
  • ข้อสอบ O-NET ปี 2552
- เฉลยสังคมฯ - เฉลยวิทย์
รายวิชาสุขศึกษา พลศึกษาและภาษาอังกฤษ
- เฉลยสุขศึกษาฯ - เฉลยอังกฤษ
รายวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
- เฉลยไทย - เฉลยคณิตฯ
รายวิชาการงานอาชีพฯและศิลปะ
- เฉลยการงานฯ - เฉลยศิลปะ
กระดาษคำตอบเพื่อฝึกทำข้อสอบ

  • ข้อสอบ O-NET ปี 2553
ข้อสอบ ชุด 61A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 61B กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62A กระดาษคำตอบ
ข้อสอบ ชุด 62B กระดาษคำตอบ
เฉลยข้อสอบ 61A
link
banner GAFE @phayao2.go.th
banner กระทรวงศึกษาธิการ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
พบปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
๑ อำเภอ ๑ ทุน่
Click ดู รายการย้อนหลังที่นี่
ติดตามข่าวสาร E-learning ได้ที่นี่ค่ะ
บทเรียนออนไลน์ e-learning

เว็บไซต์ภายในกลุ่ม

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1โรงเรียนบ้านยางขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

เจ้าของผลงาน : นางเอมพิกา ใจกล้า
อังคาร ที่ 21 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 3747    จำนวนการดาวน์โหลด : 310 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
 
ชื่อเรื่อง                  ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
             ปีที่ 1โรงเรียนบ้านยางขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
ชื่อผู้ศึกษา             เอมพิกา ใจกล้า
ปีการศึกษา           2557 
 
 

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โรงเรียนบ้านยางขาม เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางขามที่เรียนโดยใช้   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางขามที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางขาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 คน
                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ              4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง จำนวน13 เล่ม            แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง จำนวน 13 แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
                   ผลการศึกษาพบว่า
                   1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางขามมีประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 83.97/84.12 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์        ที่กำหนด 80/80 เมื่อพิจารณาแต่ละชุดพบว่าทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ 
                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางขาม           ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เลขยกกำลัง พบว่าประสิทธิภาพรวมของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 82.17 /31.33 ซึ่ง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาและสูงกว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้  ร้อยละ 70  
                   3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านยางขาม  เรื่อง  เลขยกกำลัง อยู่ในระดับ มาก  และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ที่ตั้งไว้  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสบสา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 23/ธ.ค./2558
      รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บเพจ4ด้วยโปรแกรม Web Page Maker สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 20/พ.ย./2558
      ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1โรงเรียนบ้านยางขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 21/ก.ค./2558
      การนิเทศโดยใช้แนวการจัดประสบการณ์แบบโครงการ 8/ส.ค./2557ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 21:06:41
  ข้อความ :

     อยากจะขอดูวิจัยแบบเต็มได้ไหมคะ ดิฉันจะนำมาศึกษา และนำไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำวิจัยค่ะ


โดย : [email protected]    ไอพี : 1.46.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ [email protected] เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป