โรงเรียนอนุบาลภูซาง

โรงเรียนบ้านทุ่งเย็น

<เว็บไซต์ รร. ในเขต อ.จุน>
--- โรงเรียนบ้านดอนมูล
--- โรงเรียนบ้านจุน
--- โรงเรียนบ้านห้วยกั้ง
--- โรงเรียนบ้านร่องแมด
--- โรงเรียนบ้านสันหลวง
--- โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
--- โรงเรียนบ้านเวียงลอ
--- โรงเรียนบ้านศรีเมืองชุม
--- โรงเรียนบ้านปางป้อม
--- โรงเรียนบ้านพวงพยอม
--- โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
--- โรงเรียนอนุบาลจุน
--- โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
--- โรงเรียนบ้านยางขาม
--- โรงเรียนบ้านแม่วังช้าง
--- โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
-----------------------------------------

<เว็บไซต์ รร. ในเขต อ.เชียงคำ>
--- โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
--- โรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่
--- โรงเรียนบ้านดอนลาว
--- โรงเรียนบ้านปัว
--- โรงเรียนบ้านปัวศรีพรม
--- โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
--- โรงเรียนบ้านแวน
--- โรงเรียนบ้านผาฮาว
--- โรงเรียนบ้านสันปูเลย
--- โรงเรียนบ้านปางมดแดง
--- โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
--- โรงเรียนบ้านปางวัว
--- โรงเรียนบ้านร่องส้าน
--- โรงเรียนบ้านสบสา
--- โรงเรียนบ้านโจ้โก้
--- โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
--- โรงเรียนบ้านสบทุฯ
--- โรงเรียนบ้านถ้ำผาลาด
--- โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
--- โรงเรียนบ้านน้ำมิน
--- โรงเรียนบ้านแฮะ
--- โรงเรียนบ้านไชยพรม
--- โรงเรียนบ้านหย่วน
--- โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ
--- โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม
--- โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
--- โรงเรียนบ้านจำบอน
--- โรงเรียนบ้านผาลาด
--- โรงเรียนชัยชมภู
--- โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
--- โรงเรียนบ้านร่องค้อม
--- โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
--- โรงเรียนบ้านปี้
-----------------------------------------

<เว็บไซต์ รร. ในเขต อ.เชียงม่วน>
--- โรงเรียนบ้านท่าม่าน
--- โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้
--- โรงเรียนบ้านสระ
-----------------------------------------

<เว็บไซต์ รร. ในเขต อ.ปง>
--- โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า
--- โรงเรียนราชานุเคราะห์
--- โรงเรียนบ้านวังบง
--- โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน
--- โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
--- โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว
--- โรงเรียนบ้านสันกลางนาดอ
--- โรงเรียนบ้านหนองบัว
--- โรงเรียนบ้านทุ่งแต
--- โรงเรียนอนุบาลปง
--- โรงเรียนบ้านหมุ้น
--- โรงเรียนบ้านดู่
--- โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
--- โรงเรียนบ้านหนุน
--- โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
--- โรงเรียนบ้านแม่ทาย
--- โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
--- โรงเรียนบ้านสันติสุข
--- โรงเรียนบ้านผาตั้ง
--- โรงเรียนบ้านน้ำปุก
--- โรงเรียนบ้านหมุ้น
--- โรงเรียนบ้านนาบัว
--- โรงเรียนบ้านปัว
---
โรงเรียนบ้านบุญเรือง
--- โรงเรียนบ้านม่วง

-----------------------------------------

<เว็บไซต์ รร. ในเขต อ.ภูซาง>
--- โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
--- โรงเรียนบ้านก๊อน้อย
--- โรงเรียนบ้านก๊อหลวง
--- โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว
--- โรงเรียนบ้านสถาน
--- โรงเรียนบ้านสบบง
--- โรงเรียนบ้านสะแล่ง
--- โรงเรียนบ้านสา
--- โรงเรียนอนุบาลภูซาง
--- โรงเรียนบ้านน้ำเปื๋อย
-----------------------------------------

<เว็บไซต์ รร. ใกล้เคียง>
--- โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
--- โรงเรียนจุนวิทยาคม
22 --- โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
--- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
--- โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
--- โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
--- โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
--- โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
--- โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
--- โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
--- โรงเรียนภูซางวิทยาคม
-----------------------------------------
 
ชมรมพลศึกษา อ.เชียงคำ
โทรทัศน์ครู
obeclms.com
sahavicha.com
dowebd.com
obecwebmedia.com
anekrati.wordpress.com
thaiteachers.tv
curriculum51.net
ictebook.in.th
noeplaza.com
moeradiothai.net
etvthai.tv/stream/home.aspx
eduzones.com
skooolthai.net
school.net.th
teenpath.net/home.asp
biogang.net/index.php
engtest.net
heritage.thaigov.net
vcharkarn.com
chumchon.go.th/index1.php
เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต 2
ข่าว E-network จากสถานศึกษา
ข่าวสารจากเว็บไซต์ครูไทย


นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์
(ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา)

 -- จำนวนนักเรียน ณ 10 พฤศจิกายน 2557
1. จำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2557
2. จำนวนนักเรียน ครู ณ วันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม 2557
3. จำนวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 56
4. จำนวนข้าราชการครู วิทยาฐานะครู

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเบิกเงินการ
สวัสดิการเกี่ยวกับศึกษาบุตร

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ค่ารักษาพยาบาล 7131

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

>>แบบคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

OBEC Channel

ติดตามรายละเอียดและผังรายการได้ที่ www.obectv.com


ดู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
 
customer survey

Your IP :
You are Visitor No.


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ 0-5442-1151 0-5442-1076 0-5442-1069
e-mail : py2group@gmail.com